Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://mowkuzniaraciborska.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

-część dokumentów jest dostępna wyłącznie w formie zeskanowanej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Mitkiewicz, adres poczty elektronicznej dyrektor@mowkuzniaraciborska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324191117. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Kuźni Raciborskiej  jest usytuowane od ul. Klasztornej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Internatu i szkoły  korytarze,  schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.

W budynku  czterokondygnacyjnym  nie  ma wind, które  umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym  przedostanie  się na wyższe kondygnacje.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W  budynku internatu i szkoły nie ma zamontowanych  platform,  informacji  głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na  terenie placówki I terenie  szkoły nie ma  parkingu  z wyznaczonym  miejscem  postojowym  dla pojazdów przeznaczonych  dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku internatu i szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .

Na terenie  MOW Kuźnia Raciborska  nie  ma  możliwości  skorzystania z tłumacza  języka  migowego.

Zegar

Kalendarz

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny: